Header Ads

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ

                  

                                         Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 27-4-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:15, για να συζητήσουμε στην μεαρ. 6 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ κατ’ εφαρμογή αμετάκλειτης δικαστικής απόφασης.
2. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Ευαγγελίας Καμπόλη του Γεωργίου, χήρας Περικλή Σερέπα μετά από άσκηση έφεσης.
3. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Νικολάου Καμπόλη του Ιωάννου και της Δήμητρας, μετά από άσκηση αγωγής.
4. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και Αθανασίου Πίντζου του Γεωργίου και της Παρασκευής και λοιπών, Σερέπα μετά από άσκηση αγωγής.
5. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»2017-2018 ΑΜ 238/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) προϋπ/σμού 2.935.337,92€ συμπ/νου ΦΠΑ.
6. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν. 4412/2016).
8. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2017 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση του 1ου μέλους της Επιτροπής Παραλαβής για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 λόγω συνταξιοδότησής του.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης ποσού έως 2.000,00 € συν ΦΠΑ από τον ΚΑ 15.6471,10001 – με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για εκδηλώσεις (ΘΕΑΤΡΙΚΟ) που θα διοργανωθούν την 18-5-2018 στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής (Πνευματικό Κέντρο Ζεφυρίου).
10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις εκδηλώσεις μνήμης για την απελευθέρωση της Αθήνας από τον καπετάν Μελέτη Βασιλείου που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Ενότητα Φυλής και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη την Κυριακή 6 Μαΐου 2018.
11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
12. Εισήγηση της επιτροπής περί Προστασίας του όρους Αιγάλεω, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης παραμονής των επιχειρήσεων εντός του ορεινού όγκου Αιγάλεω.
13. Επαναλειτουργία του Δ.Ι.Ε.Κ. Φυλής.
14. Αίτημα έκτακτης επιχορήγησης συνολικού ποσού 28.594,16 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής για την αμοιβή μισθοδοσίας των σχολικών καθαριστριών για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2018.
15. Επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. Κ 235Α στην περιοχή Δροσούπολης του Δήμου Φυλής και έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
16. Υποβολή πρότασης στην με αρ. πρωτ. 1070/30-03-2018 Πρόσκληση με κωδ. ΑΤΤ052 (Α/Α ΟΠΣ 2064) στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ», αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης, καθώς και δέσμευση του Δήμου για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού και του αναγκαίου εξοπλισμού, με σκοπό τη λειτουργικότητα του υπό χρηματοδότηση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
17. Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης της υπ' αριθμ. 75/2018 μελέτης με τίτλο : "Επέκταση του έργου επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης".
18. Έγκριση της υπ' αριθμ. 66/2018 μελέτης με τίτλο : "Επισκευή οδοστρώματος Δήμου Φυλής με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας αυτού".
19. Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.
20. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης καταλληλότητας για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που υπάγονται στον Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Φυλής καθώς και για Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
21. Ορισμός εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου : «Έργα ανάπλασης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιοχές ROM του Δήμου Άνω Λιοσίων» Α.Μ. 35/2009.
22. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση της μελέτης με αρ. 68/2018 με τίτλο : «Ανακατασκευή οδών λόγω ρυμοτομίας» και έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου.
23. Επικύρωση της αρ. 33/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
24. Επικύρωση της αρ. 25/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 25595/26-7-2017 ΚΥΑ) του ν.π.δ.δ.
25. Επικύρωση της αρ. 64/2018 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ν.π.δ.δ.
26. Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.
27. Έγκριση της μελέτης για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ».
28. Έξοδα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Δήμου.
29. Προμήθεια ειδών ένδυσης για τη Φιλαρμονική του Δήμου μας, λόγω συμμετοχής της στο 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χορωδιών & Ορχηστρών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 5 και 6 Μάϊου 2018.
                                                                                                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.