Header Ads

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.


                                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-4-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 11 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Καθορισμός τιμής για την αγορά των εδαφικών εκτάσεων στο ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, καθώς και για την αποζημίωση επικειμένων.
2. Σύμβαση συνεργασίας με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση.
3. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
4. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου με τους Λιόση Ιωάννη του Κω/νου, Αναστασία χήρας Γεωργίου Λιόση, Βασιλική Λιόση του Γεωργίου, Σπυρίδωνα Λιόση του Γεωργίου, Βαρβάρα χήρας Φιλίππου Λιόση, Κων/νο Λιόση του Φιλίππου & Βασίλειο Λιόση, για εδαφική έκταση συνιδιοκτησίας τους κείμενη στη θέση Κοπρισιά, στο ΟΤ 3038 της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, επί αγωγής τους η οποία συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20/4/2017.
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού - κατάργησης δίκης για την υπόθεση Χρήστου Μπαδήμα κατά του Δήμου Φυλής για την ιδιοκτησία στο Ο.Τ. Γ974 της Π.Ε. Δροσούπολης.
6. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
7. Έγκριση για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως στην τράπεζα EUROBANK, ορισμός διαχειριστών του λογαριασμού και εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο της Ταμειακής Υπηρεσίας για να προβεί στις σχετικές ενέργειες.
8. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 11, 12, 16, 17 & 46/2017 αποφάσεις Ο.Ε.
9. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Κάρλο Σεραφείμ - Κων/νο, για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 32/2017 απόφασης Ο.Ε.
10. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας για την κάλυψη – εξόφληση των δαπανών υποστήριξης των εργασιών εκκαθάρισης προς εξωτερικούς συμβούλους.
11. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της ΔΕΑΔΑΛ για την κάλυψη – εξόφληση των δαπανών υποστήριξης των εργασιών εκκαθάρισης προς εξωτερικούς συμβούλους.
12. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας για την κάλυψη – εξόφληση των υποχρεώσεων προς α) εργαζόμενους β) προμηθευτές και πιστωτές.
13. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας για την υποβολή δηλώσεων βάσει του Ν. 4446/2016.
14. Έγκριση ποσού προς τον εκκαθαριστή της Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας για την προσωρινή πράξη επιβολής προστίμων.
15. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
16. Ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση των ΚΑΠΗ Δήμου Φυλής.
17. Ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση για τα παιδιά για το Πάσχα.
18. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
19. Τροποποίηση της αρ. 133/2012 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τη διόρθωση του τίτλου στο σωστό από την οποία θα προκύψει και το κείμενο της απόφασης : «Ίδρυση και Λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Φυλής, σύμφωνα με το Ν. 3879/2010, άρθρο 8», σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. & της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
20. Τροποποίηση της αρ. 346/2016 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Φυλής στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212» - Αντικατάσταση Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου και ορισμός αναπληρωτή αυτού - Ορισμός Υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας και αναπληρωτή αυτού (για όταν αυτό συσταθεί και λειτουργήσει), σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. & της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
21. Ορισμός νέου Υπεύθυνου Υλοποίησης του προγράμματος ΤΕΒΑ και αναπληρωτή αυτού – Παροχή εξουσιοδότησης στον Υπεύθυνο Υλοποίησης από το Δήμαρχο για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης και παύσης φύσεως οικονομικά θέματα του προγράμματος.
22. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
23. Έγκριση της υπ’ αρ. 52/2017 μελέτης έργου με τίτλο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
24. Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2017 μελέτης με τίτλο: ¨Ανακατασκευή – διαμόρφωση παραχωρηθέντα κτιρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Φυλής επί της οδού Κρητικού Πελάγους στο Πάρκο Πόλης για την στέγαση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Αττικής”.
25. Έγκριση της υπ' αριθμ. 39/2017 μελέτης με τίτλο: “Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων περγκολών για την διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Φυλής”.
26. Έγκριση της υπ' αριθμ. 40/2017 μελέτης με τίτλο: “Εργασίες για την συντήρηση και την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Φυλής”.
27. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην ιδιοκτησία Κορομπίλια Δημητρίου στην Π.Ε Ζωφριά ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
28. Επικύρωση της αρ. 49/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί «Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος, με την κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου (άρθρο 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015).
29. Επικύρωση της αρ. 15/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2017.
30. Επικύρωση της αρ. 13/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί Προγραμματισμού Προσλήψεων με σύναψη μίσθωσης έργου έτους 2017 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.
31. Επικύρωση της αρ. 17/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2017 (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 23976/22-7-2016 ΚΥΑ).
32. Επικύρωση της αρ. 8/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ν.π.δ.δ.
33. Επικύρωση της αρ. 28/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης ισολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2014.
34. Επικύρωση της αρ. 29/2017 απόφασης ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής περί ανάκλησης της υπ’αριθμ. 99/2015 και έγκρισης απολογισμού του ν.π.δ.δ. έτους 2014.
 
                                                                                                                                                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.