Header Ads

Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης Ο.Ε.
  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε  όπως  προσέλθετε στο  δημοτικό  κατάστημα της  Δημοτικής Ενότητας  Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 29-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.33 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:
 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 2. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη Έφεσης από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, κατά της υπ’ αριθμ.88/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 3. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής, για άσκηση Ανταίτησης ενώπιον του Μον/λούς  Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης του Γιαννοπούλου Αναστασίου κλπ, κατά τη δικάσιμο της 10/12/2019.   (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 4. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου Φυλής για άσκηση Ανταίτησης ενώπιον του Τριμελούς  Εφετείου Αθηνών στη συζήτηση της αίτησης του Ρόδη Αγγέλου κατά του Δήμου Φυλής κλπ, κατά τη δικάσιμο της 3/12/2019.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 5. Παροχή πληρεξουσιότητας για άσκηση ανταίτησης ενώπιον του Μον/λούς  Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 19/11/2019 στη συζήτηση της αίτησης της Αντωνοπούλου Γεωργίας 
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 6. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης για την ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων αιρετών και ειδικών συνεργατών, για ταξίδι στις Βρυξέλλες, δυνάμει της υπ’ αριθ.1081/2019 απόφασής του.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 7. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου περί παροχής πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών   κ. Παπαδήμα Ελένη – Αναστασία του Νικολάου στη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της υπ’ αριθ.1039/2019 απόφασής του.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 8. Επικύρωση Ενεργειών Δημάρχου περί ανάθεσης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Περικλή Τσαμούλη, νόμιμο εκπρόσωπο της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», προκειμένου να παραιτηθεί από αίτηση αναίρεσης του Δήμου κατά αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κατά ανώνυμης εταιρείας  με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που πρόκειται να συζητηθεί στο Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, στις 27-11-2019, δυνάμει της υπ’ αριθ.1082/2019 απόφασής του.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 9. Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με Εξωδικαστικό Συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των: 1. Ελένης συζ. Ιωάννη Μαρίνη 2. Αρτεμισίας συζ. Αντωνίου Ζάχαρη, 3α. Χρήστου Σύρμα του Ευαγγέλου, 3β. Γεωργίας Σύρμα του Ευαγγέλου, 3γ. Κων/νου Σύρμα του Ευαγγέλου, 4. Αικατερίνης Σιμόγλου του Βασιλείου, 5. Αναστασίου Κουλουριώτη του Παναγιώτη,  6. Ιωάννας Χαλιμούρδα του Κων/νου, μετά από άσκηση αίτησης.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
 10. Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019    (4η Αναμόρφωση Οικ. Έτους 2019).
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Παντελής Βάμβουκας)
 11. Εισήγηση για διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών (προστίμων) δημοτών και επιχειρήσεων. 
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Παντελής Βάμβουκας)
 12. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Σαρτζετάκη Πετρούλας – Αναστασίας, για υπόθεση που της ανατέθηκε με την υπ’ αριθ.189/19 απόφαση Ο.Ε. και αφορά σε παράσταση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Διοικητικού  Εφετείου Αθηνών. 
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Παντελής Βάμβουκας)
 13. Καθορισμός αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ.340/19 απόφαση Ο.Ε και αφορά στη σύνταξη γνωμοδότησης.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Παντελής Βάμβουκας)
 14. Τακτοποίηση οφειλών ύδρευσης σε άπορους δημότες.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Τέγος Ιωάννης)
 15. Κήρυξη του Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2018-2019» Α.Μ.: 18Κ/2018 (Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), προϋπολογισμού 3.757.472,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) ως Άγονου. Ματαίωση αυτού & παροχή Σύμφωνης Γνώμης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 106 του  Ν. 4412/2019 και προσφυγή στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση & χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθμ. 49254/31-12-2018 Διακήρυξης.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 16. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της εταιρείας EGRITOS GROUP – Συνεργασία Α.Ε.)» Α.Μ.:9/2019 (Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ), προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 34257/4-9-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 17. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»  Α.Μ.:112/2019 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 18. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:113/2019 (Τ.Υ.), προϋπολογισμού 74.276,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 34889/6-9-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)  
 19. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων Ανοιχτής Φανερής Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την «Απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Φυλής», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 33165/ 26-8-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 20. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 19Κ/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  προϋπολογισμού 397.500,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και ανάθεση λόγω κατεπειγουσών αναγκών.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 21. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 36337/13-9-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.:45/2019, προϋπολογισμού  267.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).      (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 22. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 40185/8-10-2019 1ου Πρακτικού & του υπ’ αριθμ 40911/ 11-10-2019 2ου Πρακτικού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 201/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.398,02€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 23. Έγκριση Αιτήματος Πληρωμής Προκαταβολής της Αναδόχου Εταιρείας «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»
  (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Δήμητρα Τριβέλλα)
 24. Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου ανάθεσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» προϋπολογισμού: 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
 25. Eπικύρωση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 19-7-19» Α.Μ.: 212/2019, προϋπολογισμού 620.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
 26. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης 2ης νέας Σύμβασης επανάληψης παρομοίων υπηρεσιών για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Η ΘΕΟΜΗΝΙΑ» Α.Μ.:50/2017.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
 27. Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης νέας σύμβασης επανάληψης παρόμοιων υπηρεσιών στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛIΚΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ» Α.Μ.: 227/2017.
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Μαραγκός Νικόλαος)
 28. Επικύρωση της αρ. 33/2019 απόφασης Δ.Σ. του του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019   του Ν.Π.Δ.Δ. 
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)
 29. Επικύρωση της αρ. 37/2019 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019   του Ν.Π.Δ.Δ.       
  (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος κ. Καμαρινόπουλος Παναγιώτης)

                                                        
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                   
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.