Header Ads

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

     

                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 30-6-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 17 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:

1. Διεύρυνση Εκτελεστικής Επιτροπής με εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από την μειοψηφία για την συγκρότησή της όταν επιλαμβάνεται θεμάτων πειθαρχικού χαρακτήρα (παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011).
2. Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.
3. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και τριών (3) ιδιοκτητών που ζητούν καθορισμό τιμή μονάδος για αποζημίωση που υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€ δυνάμει της υπ’ αριθμ 143/17 απόφαση Ο.Ε
4. Τροποποίηση της αρ. 182/2015 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, ως προς την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους και ενός αναπληρωματικού.
5. Τροποποίηση της αρ. 23/2016 απόφασης Δ.Σ. περί εκλογής αντιπροέδρου και ορισμού μελών του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής.
6. Αποδοχή και εξόφληση οφειλών από το Δήμο της Κ.Ε.ΔΗ.Φ., σύμφωνα με έγγραφη εισήγηση των εκκαθαριστών.
7. Αποδοχή ή μη της αρ. 53/2017 απόφασης Ο.Ε. περί παραίτησης ή μη από την με αρ. 4938/12 καταθ. ασκηθείσα Έφεση του Δήμου Φυλής, κατά της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών».
8. Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και του Δήμου Φυλής, για την ανάδειξη του Δήμου ως προπύργιο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.
9. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
10. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 53.057,60 € της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών σχολικών κτιρίων κατά τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές, ενόψει του νέου σχολικού έτους 2017-2018».
11. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Σεραφείμ Κων/νου Κάρλου, για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 114/2017 απόφαση Ο.Ε.
12. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου του Δήμου Φυλής σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος για το έτος 2017.
13. Καθορισμός Διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου Φυλής για τη σχολική χρονιά 2017-2018.
14. Kαθορισμός αμοιβής εξεταστικών επιτροπών των Διπλωματικών εξετάσεων του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.
15. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
16. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017.
17. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό του Δήμου με τους Φώτιο Γιαννακόπουλο και Κων/νο Γιαννακόπουλο για εδαφική έκταση στο ΟΤ 162 στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής επί αγωγής τους η οποία συζητείται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
18. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης 593,05 τ.μ. ιδιοκτησίας ΣΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, στο ΟΤ 69 (χώρος Αθλοπαιδιών) στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
19. Απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης 273 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ στα ΟΤ 140-14 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
20. Έγκριση του 2ο Συγκριτικού Πίνακα για τις εργασίες : «ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε Φυλής ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» (ΑΡ.ΜΕΛ. 278/16).
21. Απαγόρευση Στάσης - Στάθμευσης σε δρόμους όπου διέρχεται ή Λεωφορειακή Γραμμή 735 και ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής.
22. Τροποποίηση της αρ. 140/2017 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του πορίσματος της επιτροπής καταγραφής βλαβών αγωγών αποχέτευσης, ως προς το ποσό αποζημίωσης που αιτείται ο δημότης.
23. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 4.981.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
24. Επικύρωση της αρ. 62/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 για την εξασφάλιση πιστώσεων του ν.π.δ.δ.
                                                                                                                                                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                               ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.