Header Ads

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 30ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
                                                                                                                                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια 3-11-2016                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ. : 55399

                                                                                                  ΠΡΟΣ
                                                                    Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                       Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-11-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 30συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
2. Καθορισμός τελών ύδρευσης, για το έτος 2017.
3. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού, για το έτος 2017.
4. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2017.
5. Καθορισμός τέλους των κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2017.
6. Καθορισμός του συντελεστή Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2017.
7. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου, για το έτος 2017.
8. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2017.
9. Καθορισμός του ύψους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας των χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών του τρέχοντος έτους 2016, των οποίων η καταβολή γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής.
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της τροποποίησης συμβάσεων προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης, με αύξηση του ωραρίου εργασίας μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαίως), με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-02-2016).
11. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της θανούσης Σαμπατάκη Γεωργίας, συνολικού ύψους 4.050,93€.
12. Ανάληψη υποχρεώσεων των καταναλώσεων ρεύματος και ύδρευσης για το ακίνητο που ο Δήμος έχει στην υψηλή κυριότητά του, με παρακράτηση της επικαρπίας από την Ελένη-Νιόβη Γουναλάκη που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου.
13. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 4/14-10-2016 πρακτικού της Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.
14. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το αρ. 221 του Ν. 4412/2016.
15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κα. Παπαδήμα Ελένη - Αναστασία, για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 214 & 215/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
16. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Σεραφείμ – Κωνσταντίνου Κάρλου, για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 222/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
17. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Γεώργιου Πολίτη για υποθέσεις που του ανατέθηκαν με τις αρ. 46/2015, 42 & 136/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.
18. Καθορισμός του ύψους των διδάκτρων για το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Φυλής για το σχολικό έτος 2016-2017.
19. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
20. Τροποποίηση της αρ. 252/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα του Διαχειριστή Λογαριασμού για το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για την Σύμπραξη Δυτικής Αττικής, στην οποία επικεφαλής είναι ο Δήμος Φυλής.
21. Παραλαβή από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αριθμ. 98/2015 μελέτης με τίτλο: «Νομιμοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Δήμο Φυλής».
22. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΟΥΡΕΖΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
23. Έγκριση 3ου ΠΚΤΜΝΕ, του 4ου ΑΠΕ του έργου: «Επίλυση επειγόντων προβλημάτων διαρροής λυμάτων στον πολεοδομικό ιστό της πόλης», Α.Μ. 15/2010.
24. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου», Α.Μ. 91/12.
25. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων – Εργολαβία Σ35», Α.Μ. Ζ22/2008.
26. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής της «Τουριστικής Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Φυλής».
27. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 1.039,30 τ.μ. ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΛΕΟΝΤΙΟΥ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΜΑΛΙΑΣ - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ στο Ο.Τ 2211Α της Π.Ε Ζωφριά ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, για την ανέγερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου.
28. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 789,90 τ.μ. ιδιοκτησίας ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΣ στο Ο.Τ 2211Α της Π.Ε Ζωφριά ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, για την ανέγερση του 8ου Δημοτικού Σχολείου.
29. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 1.134,43 τ.μ. ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΛΙΟΣΗ στα Ο.Τ 230, 846 & 126Α την Π.Ε Δροσούπολη & Π.Ε Κέντρο της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
30. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 846,50 τ.μ. ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στα Ο.Τ 1217,1217Κ,1218 και 1079Κ την Π.Ε Άνω & Κάτω Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
31. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης 320,00 τ.μ. ιδιοκτησίας ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ στα Ο.Τ 899-Κ901 στην Π.Ε Δροσούπολη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
32. Επικύρωση της αρ. 86/2016 απόφασης ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.
33. Επικύρωση της αρ. 87/2016 απόφασης ν.π.δ.δ. «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» του Δήμου Φυλής περί λήψης απόφασης που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του ν.π.δ.δ.
34. Επικύρωση της αρ. 131/2016 απόφασης ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φυλής «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ν.π.δ.δ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.