Header Ads

Βασίλης Γκόλτσιος.:Τα παιδία παίζει… με τις τηλεοπτικές άδειες
     Του ΕΣΡ το κάγκελο έγινε στην Βουλή κατά την διάρκεια τροπολογίας που έφερε ο υπουργός επικρατείας κ. Παππάς με την οποία αυξάνει κατά δύο δηλ από 7 σε 9 ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  της συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής,  Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης(ΕΣΡ).
Το Συμβούλιο είναι μία από της πέντε Ανεξάρτητες  Αρχές  ,Συνήγορος του Πολίτη, Ανώτατο Συμβούλιο επιλογής Προσωπικού(ΑΣΕΠ), Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών(ΑΔΑΕ), που είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένες.
Οι Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές αποτελούν Εθνικά συλλογικά κρατικά όργανα µε αυτοτελή διοικητική υποδοµή και προϋπολογισµό που τους εξασφαλίζει την οικονομική αυτοτέλεια.
Τα µέλη τους  απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
 Έχουν ως ρόλο την κυρίαρχη εποπτεία ευαίσθητων τοµέων της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, η άσκηση των οποίων δεν υπόκειται στον
ιεραρχικό έλεγχο της Διοίκησης, διαθέτουν ανεξαρτησία λειτουργική κι οργανική, υποτασσόµενη απλώς στον κλασικό έλεγχο νοµιµότητας» .
Για τον σκοπό αυτό  για τα µέλη, προβλέπεται θητεία µη ανανεώσιµη.
Ο  ιδιαίτερος τρόπος διορισµού τους, οι ασυλίες και τα ασυµβίβαστα, έχουν σαν στόχο την αποφυγή τυχόν πολιτικών εξαρτήσεων
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι µία από τις πρώτες ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα.. Ιδρύθηκε και άρχισε τη λειτουργία του με τον νόμο 1866 το Νοέµβριο του 1989.
 Λειτουργεί στο πλαίσιο της θεσμικής εγγυήσεως του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή μη υποκείμενη σε διοικητικό έλεγχο.
Ασκεί , κατά τη συνταγματική αυτή διάταξη, τον   άμεσο έλεγχο του Κράτους « επί της Ραδιοφωνίας και της Τηλεοράσεως, για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας της ισότητας των όρων και της προαγωγής της ποιότητας των προγραμμάτων, καθώς και της τηρήσεως της δημοσιογραφικής δεοντολογίας» κλπ.,
Με τα Π.∆. 234, 235 /2003 του ανατέθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων « περί αδειών λειτουργίας Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης».
Στο Σύνταγµα  προσδιορίστηκαν οι αρµοδιότητες του, (άρθρο 15 παρ. 2), καθώς και  το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς των µελών του, (άρθρο 101Α ) κατά την αναθεώρηση του Απριλίου 2001 και κατοχυρώθηκε η ανεξαρτησία του Ε.Σ.Ρ. έναντι της εκτελεστικής εξουσίας κι η άµεση σύνδεσή του µε το Κοινοβούλιο, το οποίο ασκεί έλεγχο στη δραστηριότητά του.

Οι πράξεις του Συµβουλίου προσβάλλονται δικαστικά ενώπιον του Συµβούλιου της Επικρατείας.
Το Ε.Σ.Ρ. επεξεργάζεται αποφάσεις που στοχεύουν στην τήρηση της πολιτικής πολυφωνίας.
Είναι επιπλέον υπεύθυνο για την τήρηση των κανόνων που αφορούν το περιεχόµενο των προγαμμάτων, των διαφηµιστικών µηνυµάτων και των χρονικών περιορισµών προβολής τους, όπως και των όρων προβολής των χορηγιών και των προγραµµάτων τηλε-πώλησης
Στην αρµοδιότητά του είναι κι η εξέταση αιτηµάτων επανόρθωσης που έχουν υποβληθεί, καθώς τη συγκρότηση επιτροπών σε κάθε σταθµό µε αρµοδιότητα την εξέταση των αιτηµάτων επανόρθωσης.
Το Ε.Σ.Ρ. είναι υπεύθυνο για τη µη προσβολή των πνευµατικών δικαιωµάτων από τα προβαλλόµενα προγράµµατα, µέσω του ελέγχου της τήρησης των σχετικών κανόνων.
Στο Ε.Σ.Ρ. λειτουργούν τέσσερα τµήµατα, που υποστηρίζουν επιστηµονικά και διοικητικά και στα οποία κατανέµονται οι προαναφερθείσες αρµοδιότητες .
Το Τµήµα Νοµιµότητας και Χορήγησης Αδειών έχει την αρµοδιότητα λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη «χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση αδειών λειτουργίας Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών ελεύθερης λήψης και παροχής Συνδροµητικών Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών. Ελέγχει ακόµα την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων για τη νοµική λειτουργία των φορέων που κατέχουν τις εν λόγω άδειες.
2 Το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας κι Ανταγωνισµού αποβλέπει στην τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης,
γ) Το Τµήµα Ποιότητας Προγραµµάτων και Προστασίας Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων ελέγχει την ποιότητα των παρεχόµενων Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Υπηρεσιών. Επιλαµβάνεται επίσης των αιτήσεων επανόρθωσης, που υποβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα από την σχετική νομοθεσία
Το Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και Τεχνικής Υποστήριξης έχει ως στόχο τη διεκπεραίωση εργασιών απαραίτητων για τη λειτουργία των υπηρεσιών της αρχής,
Το Ε.Σ.Ρ. είναι επταµελές όργανο. Το απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος (αµφότεροι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) και πέντε µέλη (πλήρους απασχόλησης).
Αυτό βέβαια ίσχυε  στο παρελθόν αφού με σχετική τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Επικρατείας κ Παππάς έγινε πλέον εννεαμελές.
 Με τη συνταγµατική διάταξη του άρθρου 101Α, κατοχυρώνεται η προσωπική και η λειτουργική ανεξαρτησία των µελών του.
Ο νόµος καθιερώνει µια σειρά ασυµβίβαστων ιδιοτήτων µε άλλα δηµόσια αξιώµατα και επαγγελµατικές δραστηριότητες, προκειµένου να αποφεύγεται η άσκηση κάθε µορφής πίεσης.
Ως μέλη ορίζονται προσωπικότητες αναγνωρισµένου κύρους στον τοµέα των γραµµάτων, των τεχνών, της επιστήµης, της τεχνολογίας και της πολιτικής, τα οποία διακρίνονται για την επιστηµονική κατάρτισή τους ή την επαγγελµατική εµπειρία τους ή την προσφορ ιδίως σε τοµείς που έχουν σχέση, άµεση ή έµµεση, µε την αποστολή και το περιεχόµενο των αρµοδιοτήτων του (συνήθως δηµοσιογραφική πείρα).
Τα µέλη του Συµβουλίου επιλέγονται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, µε απόφαση που λαµβάνεται µε επιδίωξη οµοφωνίας των µελών της ή πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέµπτων (4/5) της.
 Η θητεία των µελών είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µόνο µία φορά.
Παρά την Συνταγματική κατοχύρωση και την νομική θωράκιση η εκάστοτε πολιτική ηγεσία επινοεί διάφορους  τρόπους παρέμβασης στην λειτουργία των ανεξάρτητων Αρχών χωρίς και βέβαια να εξαιρείται το ΕΣΡ.
Ποιός μπορεί να ξεχάσει τα βέτο του κ Παπανδρέου για την παραμονή του κ Λασκαρίδη η τις παρατάσεις στις θητείες μελών του ΕΣΡ;
Στο διάστημα λειτουργίας του το ΕΣΡ, δεν κατάφερε πάντοτε να ανταποκριθεί στον θεσμικό του ρόλο.
 Η επιλογή των προσώπων γινόταν πάντοτε μετά από μακροχρόνια μικροπολιτικά μαγειρέματα.
 Με τον τρόπο αυτό δεν ορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους  στους τομείς των Γραμμάτων ,των Τεχνών ,της Επιστήμης της Τεχνολογίας κλπ παρά μόνο πρόσωπα διαπλεκόμενα με την εκάστοτε εξουσία.
Ο τρόπος αυτός επιλογής δυστυχώς δεν αποφεύγει τις πολιτικές εξαρτήσεις.
Η Κυβέρνηση  «της πρώτης φοράς αριστεράς» ξεκαθάρισε ότι θα βάλει τάξη στο όντως άναρχο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο για το οποίο βέβαια και η ίδια δεν είναι άμοιρη ευθυνών.
Ψήφισε τον νόμο για… την αδειοδότηση των Τηλεοπτικών Σταθμών η ακριβέστερα, την «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και άλλες διατάξεις».
Η αδειοδότηση όμως απαιτεί και την λειτουργία του αρμόδιου οργάνου δηλ της ανεξάρτητης Αρχής ΕΣΡ που ήταν ήδη κουτσουρεμένο.
Λειτουργούσε υποτυποδώς  με ελλειπή σύνθεση και έπρεπε  να απομακρυνθεί η τ., Πρόεδρος τις Βουλής προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την στελέχωσή του.
Μετά την εκλογή αρχηγού στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Πρόεδρος της Βουλής ξεκίνησε την διαδικασία στελέχωσης του ΕΣΡ και ακούσθηκαν και συγκεκριμένα ονόματα.
Ο αρμόδιος Υπουργός Επικρατείας όμως κατέθεσε και  τροπολογία με την οποία αλλάζει την σύνθεση της ανεξάρτητης Αρχής αυξάνοντας κατά δύο τα μέλη της.
 Παράλληλα διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι με δική του απόφαση τέσσερες μόνο άδειες πανελλαδικής εμβέλειας θα μπούν σε διαγωνιστική  διαδικασία.
Αλήθεια το υπόλοιπο διαθέσιμο φάσμα, ο πολύτιμος αυτός εθνικό πόρος ,πώς θα αξιοποιηθεί;
Θα παραμείνει ανεκμετάλλευτος η μήπως θα χρησιμοποιηθεί για την εκπομπή και άλλων ξένων προγραμμάτων(Τούρκικων ,Βουλγάρικων , Ρώσικων , Κινέζικων κλπ),  έτσι απλά  για μπάζωμα;
Βέβαια ήδη Τούρκοι επιχειρηματίες εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση άδειας εκπομπής στην χώρα μας . 
Μήπως αυτό θυμίζει λίγο εποχή Μαρούδα;
Ακολούθησε το γνωστό μπάχαλο όπου η Κυβέρνηση κατήγγειλε την Αξιωματική αντιπολίτευση ότι παίζει το παιχνίδι των   «Νταβατζήδων», η δε Αξιωματική αντιπολίτευση ότι η Κυβέρνηση επιδίδεται σε ένα « γύφτικο παζάρι χειρίστου είδους.
Πώς βέβαια θα μπεί τάξη σε ένα  μπάχαλο με ένα Αριστερής έμπνευσης μπάχαλο, μόνο ένας …Παππάς το ξέρει.
Με νέα τροπολογία του κ. Παππά, παρακάμπτεται  εντελώς το ΕΣΡ από την διαδικασία χορήγησης τηλεοπτικών αδειών.
 Η αρμοδιότητα αυτή  μεταφέρεται  στην Βουλή δηλ στην πλειοψηφία, αφού η προβλεπόμενη διαδικασία δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 4/5 των εκπροσώπων των κομμάτων, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα.
Άγνωστον μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης πόσες τροπολογίες θα υποστούμε .

Αλήθεια μήπως με όλα αυτά επιχειρείται η διαιώνιση του μπάχαλου ώστε να εξασφαλισθεί το άλλοθι ότι η Κυβέρνηση τα έβαλε με τους Νταβατζήδες ,με τους περισσότερους εκ των οποίων  βέβαια διατηρεί άριστες σχέσεις ,ενώ στα μάτια του λαού θα προβληθεί ο σθεναρός αγώνας εναντίον της διαπλοκής;
Με τον τρόπο αυτό είναι βέβαιο ότι θα …καθαρίσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο η θα διαιωνισθεί το μπάχαλο;
Στην εποχή που όλες οι χώρες σχεδιάζουν το μέλλον.
Στην εποχή που η νεολαία και ο παραγωγικός πληθυσμός δεν κάνει τον κόπο να ανοίξει την τηλεόρασή του.
Στην εποχή μας που πολυάριθμα προγράμματα και σειρές μας  ιπροσφέρονται μέσω streaming, από το Netflix, από το amazon, το hulu, από συνδρομητικά κανάλια(ΟΤΕTV) και πόσα άλλα .
Στην εποχή που ο κάθε ένας μπορεί να βλέπει τηλεόραση… χωρίς τηλεόραση.
Οι αρμόδιοι αντί να κάνουν έναν Εθνικό Σχεδιασμό για Δημόσια και Ιδιωτικά ΜΜΕ, αντί να βάλουν σταθερούς και ξεκάθαρους κανόνες ώστε να ξεκαθαρίσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο ,
 επιδίδονται σε αγώνα αναδιανομής της… τηλεοπτικής μας μιζέριας.
Εν ολίγοις …τα παιδία παίζει.
Το δυστύχημα δε είναι ότι:
 Την αποστολή αυτή ανέλαβαν να διεκπεραιώσουν νέοι άνθρωποι ,σπουδαγμένοι σε καλά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ,στους οποίους ο λαός επένδυσε για την φυγή προς το μέλλον.
Οι τελευταίες εξελίξεις ,τροπολογίες επί τροπολογιών, η αποσπασματική αδειοδότηση μέρους του τηλεοπτικού φάσματος ,η του  Δημόσιου αυτού αγαθού ,όπως οι ίδιοι το αποκαλούν, θεωρούμε ότι αποτελεί αναδιανομή της τηλεοπτικής μιζέριας, όπως προαναφέραμε και διαιώνιση του Ραδιοτηλεοπτικού μπάχαλου.
Βασίλης  Γκόλτσιος.
Σύμβουλος Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων.

Τα παιδία παίζει… 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.