Header Ads

Που πάνε τα 700.000 € των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Φυλής.
   Διαβάσαμε πρόσφατα για τις 700.000€ Ε Δ Ω που διακινούνται μέσα από τις Σχολικές Επιτροπές  και αφού δεν είδαμε πουθενά να δόθηκε  απάντηση από το Δήμο Φυλής , μπήκαμε στο πειρασμό να δούμε τι συμβαίνει σε άλλους δήμους.  Βλέπουμε  πως στο Δήμο Πεντέλης υπάρχουν στο πρόγραμμα Διαύγεια  Ε Δ Ω  όλες τις αποφάσεις που παίρνουν οι Σχολικές Επιτροπές. Μπορείτε να  πείτε βέβαια πως εκεί υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο που παίρνει τις αποφάσεις ενώ στο δήμο μας η διακίνηση των χρημάτων γίνεται από το ταμείο του δήμου.  Αλλά ούτε στο πρόγραμμα διαύγεια του
Δήμου Φυλής δεν  βλέπουμε που πηγαίνουν αυτά τα χρήματα. Πάνε για πετρέλαιο , πάνε για χαρτί, πάνε....  πάνε  .... και ούτε ξέρει κανείς που πάνε. Την παρακάτω επιστολή που βρήκαμε στο διαδίκτυο και αξίζει να τη διαβάσετε γιατί θα βγάλετε αρκετά συμπεράσματα .

Σχετικά με την κατανομή του κονδυλίου που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Ο Δημητρακόπουλος Γιώργος, Αιρετός ΠΥΣΠΕ Πειραιά απέστειλε την παρακάτω επιστολή σχετικά με την κατανομή του κονδυλίου που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Στην επικαιρότητα βρίσκεται και πάλι το ζήτημα της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, αφού πέραν των πενιχρών κονδυλίων που διατίθενται γι’ αυτές τα τελευταία χρόνια, την κατάσταση δυσχεραίνει και ο αδιαφανής – στην καλύτερη περίπτωση – τρόπος διαχείρισης των πιστώσεων από τις Σχολικές Επιτροπές αρκετών Δήμων ανά την επικράτεια. Με αφορμή τις έντονες διαμαρτυρίες πολλών συναδέλφων παραθέτουμε για ενημέρωσή σας την ισχύουσα νομοθεσία. (Στο σύνδεσμο http://www.gdimitrakopoulos.gr/files/sxoliki_epitropi.pdf μπορείτε να δείτε παλαιότερο ενημερωτικό μας σημείωμα).
Ο κοινός νομοθέτης, με διάταξη που περιλαμβάνεται στο Ν. 3852/10, εξουσιοδότησε τον  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προβεί στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης «σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια» (άρθρο 103, παρ. 2). Σε εφαρμογή της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (8440/24-2-2011), στην οποία – μεταξύ άλλων – προβλέπονται τα κάτωθι:
«Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων» (άρθρο 2 της Υ.Α. 8440/24-2-2011). Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι η κατανομή των πιστώσεων – ανά σχολική μονάδα ή σχολικό συγκρότημα όπου αυτό υπάρχει – αποτελεί υποχρέωση της Σχολικής Επιτροπής και για την οποία κατανομή προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια. Η κατανομή των πιστώσεων πρέπει να γίνεται με πάγιο τρόπο και οι αποφάσεις κατανομής της καθεμιάς δόσης να αναρτώνται στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 53066/21-12-2011) «και η ίδια η σχολική Επιτροπή μπορεί να διατηρεί μέρος του ποσού που της αποδόθηκε από τον οικείο Δήμο, σε περίπτωση που θα προβεί κεντρικά σε ανάθεση εργασιών, προμηθειών κ.λπ. που αφορούν τις σχολικές μονάδες και αφού αφαιρέσει από το ποσό που θα διέθετε στην καθεμιά από αυτές τη δαπάνη που της αναλογεί».
«Το ποσό που τελικά τίθεται στη διάθεση κάθε Διευθυντή, κατατίθεται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό, που ανοίγεται στο όνομα της Σχολικής Επιτροπής, με την προσθήκη του ονόματος της σχολικής μονάδας. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εξουσιοδοτεί το Διευθυντή που μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό» (άρθρο 3, παρ. 8α της Υ.Α.  8440/24-2-2011) «και αν το κρίνει σκόπιμο μπορεί να ορίσει ανώτατο χρηματικό όριο ανάληψης» (αριθμ. πρωτ. 53066/21-12-2011, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
«Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών επιτρέπεται η διατήρηση από τον Διευθυντή σχολείου μετρητών μέχρι 500 ευρώ. Στην περίπτωση που πρόκειται για συγκρότημα σχολείου επιτρέπεται η διατήρηση ποσού μέχρι 1.000 ευρώ» (άρθρο 3, παρ. 8β της Υ.Α.  8440/24-2-2011).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: «Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι το ποσό των πεντακοσίων (500) ή αντίστοιχα των χιλίων (1000) Ευρώ δεν είναι το ανώτατο που τίθεται στη διάθεση του Διευθυντή αλλά αυτό που μπορεί αυτός να διατηρεί σε μετρητά» (αριθμ. πρωτ. 53066/21-12-2011, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).
Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η διάθεση του ποσού που καταβάλει ο μισθωτής του κυλικείου και το οποίο μέχρι σήμερα – σε αρκετούς Δήμους της Χώρας – δεν πιστώνεται στο λογαριασμό του σχολείου αλλά το διαχειρίζεται κατά το δοκούν η οικεία Σχολική Επιτροπή. Σύμφωνα, όμως, με την παράγραφο 25 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αριθμ. 64321/Δ4/15-5-2008) «οι εισπράξεις από τη λειτουργία του κυλικείου του κάθε σχολείου… θα διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του σχολείου».
Από την παράθεση των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι σύμφωνα με το «γράμμα» – αλλά και το «πνεύμα» – του νομοθέτη, η Σχολική Επιτροπή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής με την απόδοση του ποσού που αναλογεί σε κάθε σχολική μονάδα για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση να γνωρίζει η σχολική μονάδα τους πόρους που της αναλογούν, ώστε και τις στοιχειώδεις ανάγκες λειτουργίας της να καλύπτει (θέρμανση, ύδρευση, φωτισμός, αγορά αναλωσίμων, κ.ά.) αλλά και να μπορεί με αποφάσεις των οργάνων διοίκησής της (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, Σύλλογος Διδασκόντων) να χρησιμοποιεί, όπως αυτή νομίζει αποδοτικότερα, τους διαθέσιμους από την Πολιτεία πόρους για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας (προμήθεια εποπτικού ή άλλου υλικού, εμπλουτισμός βιβλιοθήκης, κ. ά.).
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι σχετικές διατάξεις δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας όσον αφορά την εφαρμογή τους. Το καθεστώς αδιαφάνειας που έχουν επιλέξει αρκετοί Δήμοι για την κατανομή των πιστώσεων και τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών γενικότερα, εντάσσεται απόλυτα στη λογική των πελατειακών σχέσεων με προφανείς συνέπειες τον διαχωρισμό των σχολείων  – σε α’ και β’ κατηγορίας – και τους εκπαιδευτικούς να εκλιπαρούν για χρήματα που αναλογούν στη σχολική τους μονάδα και είναι απαραίτητα για τη στοιχειώδη λειτουργία της.
Αυτή η κατάσταση, πάντως, δεν μπορεί να συνεχιστεί από δω και πέρα. Αν οι δημοτικές αρχές δεν συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, τότε τα σωματεία των εκπαιδευτικών (Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε., ΕΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ) αλλά και οι Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων οφείλουν να αναφερθούν στις εποπτεύουσες αρχές των ΟΤΑ, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και αν χρειαστεί να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη εναντίον των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών αλλά και των συγκεκριμένων Δημάρχων.
Καλούμε, τέλος, την Πολιτεία να προχωρήσει σε γενναία αύξηση της κρατικής επιχορήγησης, ώστε να μπορέσουν τα σχολεία να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και της ελληνικής κοινωνίας.
15 Φεβρουαρίου 2015
Αναδημοσίευση από alfavita.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.